Ogólne warunki współpracy handlowej (OWWH)

 

Firma HYDROSERWIS Rafał Kosakowski jest polską firmą specjalizującą sięwprojektowaniu, serwisie i modernizacji układów hydraulicznych. Najważniejszym czynnikiem jest jakość usług, które są realizowane w dbałości o środowisko naturalne,aprzede wszystkim bezpieczeństwo i higiena pracy. Gwarantem w tym zakresie jestutrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego w firmie Zintegrowanego SystemuZarządzania wyrażonego normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN N 18001:2014. Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług, przyjęto następujące Ogólne Warunki Współpracy Handlowej z kontrahentami.

1. Definicje

1.1. W rozumieniu Ogólnych Warunków Współpracy Handlowej (OWWH):

 1. a)  „Odbiorcą”, jak też „Zamawiającym” jest firma HYDROSERWIS Rafał Kosakowskiz siedzibą w Sosnowcu (41-208) ul. Wojska Polskiego 136a.
 2. b)  „Dostawcą” jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła ofertę Dostawy lub zawarła Umowę z Odbiorcą. Dostawcą jest także Wykonawca prac serwisowych, instalacyjnych,montażowych, pomiarowych, analitycznych, budowlanych itp.,
 3. c)  „Dostawą” jest nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, zamówienia.
 4. d)  “Dowodem dostawy” jest oświadczenie w formie pisemnej, w którym Odbiorcai Dostawca potwierdzają przekazanie Towarów do magazynu w siedzibie firmy lub na wskazane przez Odbiorcę miejsce.
 5. e)  “Towarami” są rzeczy, prawa lub inne dobra, których dostawa stanowi przedmiotUmowy, opisane w ofercie, Wymaganiach Ofertowych lub innych wymogach Odbiorcy.
 6. f)  “Umową” jest formą zobowiązania między Odbiorcą, a Dostawcą obejmująca dostawę towarów jak też świadczenie prac serwisowych, instalacyjnych, montażowych, pomiarowych, analitycznych, budowlanych itp., gdzie Dostawca zobowiązuje się wydać Odbiorcy i przenieść na Odbiorcę własność T owarów lub wykonać określonew zamówieniu działanie, a Odbiorca zobowiązuje się Towary odebrać i zapłacić Dostawcy cenę.,
 7. g)  „Zamówieniem” jest oferta zawarcia umowy dostawy lub realizacji prac serwisowych, instalacyjnych, montażowych, pomiarowych, analitycznych, budowlanych itp.,
 8. h)  „Podwykonawcą” jest podmiot, który z woli wykonawcy i na mocy łączącej strony umowy ma uczestniczyć w realizacji Dostawy.
 9. i)  “Wymogi ofertowe” oznaczają zestawienie informacji niezbędnych do złożenia ofertyi realizacji Dostawy,

1.2. OWWH znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez umowy między Odbiorcą/Zamawiającym, a Dostawcą/Wykonawcą.

2. Warunki realizacji dostawy

2.1. Dostawca dostarcza Towary nowe. Za Towary nowe uznaje się Towary dotychczasnieużywane.

2.2. Na podstawie umowy lub zamówienia Dostawca może świadczyć Usługi, w szczególności polegające na:

 1. a)  montażu, instalacji i uruchomieniu Towarów lub nadzoru nad prawidłowym ichwykonaniem,
 2. b)  przeprowadzeniu konserwacji i napraw Towarów lub nadzoru nad tymi pracami, w terminie wskazanym przez Odbiorcę; wykonanie wspomnianych Usług nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji,
 3. c)  zapewnieniu środków niezbędnych do montażu, instalacji, uruchomienia, konserwacjilub napraw Towarów, nie wyłączając dostarczenia właściwych narzędzi, maszyni urządzeń,
 4. d)  udzieleniu szczegółowych instrukcji dotyczących montażu, instalacji, uruchomienia, obsługi, konserwacji lub napraw T owarów w odniesieniu do każdej jednostki dostarczonych Towarów,
 5. e)  prowadzeniu szkoleń pracowników Odbiorcy z zakresu: montażu, instalacji, uruchomienia, obsługi, konserwacji, a także napraw dostarczonych Towarów.

2.3. Zamówienia składane są w formie pisemnej i doręczane drogą elektroniczną lub w innejustalonej w ofercie lub umowie formie.

2.4. Niewniesienie przez Dostawcę uwag do zamówienia oznacza przyjęcie zamówienia do wykonania bez zastrzeżeń.

2.5. W razie zmiany przez Dostawcę adresu poczty elektronicznej przeznaczonej do odbierania zamówień lub zmiany ustalonej wcześniej formy przekazania zamówienia, zobowiązany jest on do niezwłocznego podania Odbiorcy nowego adresu, pod rygorem uznania za skuteczne doręczeń zamówień na adres poczty elektronicznej, wskazany w ofercieDostawcy lub Umowie.

2.6. Dostawca wykona Umowę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawaw zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkimi innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także zgodniez wdrożoną u Odbiorcy Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Transport

3.1. Dostawca ponosi koszty dostarczenia Towarów do miejsc wskazanych w Umowie lub zamówieniu,

3.2. W przypadku Dostawy, wykonanej przy pomocy przewoźnika, za działanie lub zaniechanie przewoźnika odpowiada Dostawca.

4. Odbiór towarów

4.1. Odbiorca dokonuje odbioru Towarów w jego siedzibie, lub w innym miejscu wskazanym w Umowie lub zamówieniu.

4.2. Odbiór Towarów w siedzibie odbiorcy odbywa się w dni robocze w godzinach pracy lub innej porze uzgodnionej z dostawcą.

4.3. Odbiór potwierdzany jest przez upoważnionych pracowników Odbiorcy w DowodzieDostawy (np. wydaniu zewnętrznym, protokole przekazania, protokole odbiorczym, fakturze),

4.4. Zgodnie z ustaleniami oferty, umowy lub zamówienia Dostawca zobowiązany jest przekazać Odbiorcy gwarancje, deklaracje zgodności, certyfikaty analiz, prób i dopuszczeń, dokumentację techniczną lub inne wymagane dokumenty.

4.5. O ile przedmiot zamówienia ma być odbierany w częściach, za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru ostatniej części, co wraz z przekazanymi przez Dostawcę wymaganymi dokumentami jest podstawą do wystawienia przez Odbiorcęfaktury.

4.6. W przypadku odmowy odebrania Towarów przez Odbiorcę, w szczególności z powodu wad Towarów, Odbiorca składa w dowodzie dostawy oświadczenie o swych zastrzeżeniach.

4.7. W przypadku, gdy T owary obarczone są wadami w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub nie odpowiadają treści oferty Dostawcy, Umowy, zamówienia, lub innych wymogów Odbiorcy, Odbiorca według własnego uznania uprawniony jest do odmowy odbioru całości lub części Dostawy oraz wyznaczenia Dostawcy dodatkowego terminu dostawy Towarów wolnych od tych wad. Koszty odbioru wadliwych Towarów lub niespełniających wymogów wskazanych w przytoczonych powyżej dokumentach oraz ponownego dostarczenia Towarów ponosi Dostawca.

4.8. Odbiór Towarów przez Odbiorcę nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy przewidzianej w Umowie, OWWH, jak również odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, ani nie potwierdza zgodności Towarów z treścią oferty Dostawcy, Umowy, zamówienia, OWWH lub innych wymogów Odbiorcy.

4.9. Odbiorca uprawniony jest przekazać Towary do badań w jednostce specjalistycznej.

4.10. Przekazanie Towarów do badań stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez Odbiorcę i jednostkę specjalistyczną, który w szczególności określał będzie T owary podlegające badaniu.

4.11. W przypadku, gdy wyniki badań, o których mowa powyżej stwierdzą wady fizyczne, niezgodność parametrów technicznych lub właściwości Towarów z parametrami, normami technicznymi lub właściwościami określonymi w ofercie Dostawcy lub stwierdzą, że Towary nie spełniają wymogów, co do jakości wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, norm technicznych, oferty Dostawcy, lub obarczone są innymi wadami fizycznymi, kosztami badań zostanie obciążony Dostawca.

5. Opakowanie towarów

5.1. Dostawca dostarczy T owary w opakowaniach, uniemożliwiających ich ubytek, uszkodzenie lub pogorszenie jakości w trakcie transportu lub przechowania.

5.2. Rodzaj i jakość opakowań może określać oferta Dostawcy, Umowa, zamówienie, lub inne wymogi Odbiorcy, a także właściwe normy techniczne, a gdy brak jest takich norm Dostawcadostarczy Towary w opakowaniach, zapewniających należyte wykonanie Umowy.

5.3. O ile będzie to wynikać z treści zamówienia, Dostawca zobowiązuje się do odbioru na swój koszt opakowań lub odpadów opakowaniowych, lub może zostać obarczony kosztami ichutylizacji.

5.4. W przypadku gdy Umowa, zamówienie, lub inne wymogi Odbiorcy przewidują, że Towary dostarczane będą w opakowaniach zwrotnych, opakowania zwrotne nie są uwzględnianew fakturach, obejmujących Dostawę.

6. Rękojmia za wady

6.1. Dostawca jest odpowiedzialny wobec Odbiorcy za wady fizyczne i prawne Towarów (rękojmia).

6.2. Opis wady fizycznej zawiera w szczególności treść Kodeksu Cywilnego. Wada fizyczna polega także na każdej niezgodności Towarów z ich opisem zawartym w ofercie Dostawcy,zamówieniu, Umowie, lub innych wymogach Odbiorcy, a także niezgodności Towarów ze wszelkimi właściwymi dla nich normami technicznymi lub wymogami wynikającymiz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6.3. Opis wady prawnej zawiera w szczególności treść Kodeksu Cywilnego. Wada prawna obejmuje także wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia prawa własności, prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, a zwłaszcza praw autorskich, patentów,praw ochronnych do znaków towarowych oraz praw z rejestracji wzorów użytkowychi przemysłowych.

6.4. Dostawca zwalnia Odbiorcę od odpowiedzialności wobec osób trzecich wynikającejz naruszenia prawa własności, prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym prawautorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji wzorów użytkowych i przemysłowych, pozostających w związku z wprowadzaniem Towarów do obrotu.

6.5. Dostawca nie jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi w sytuacji gdy Odbiorcawiedział o wadzie w chwili wydania Towarów.

6.6. Termin obowiązywania rękojmi odpowiada terminowi obowiązywania gwarancji, o którymmowa w punkcie 7.

6.7. Na podstawie rękojmi, Odbiorca może żądać od Dostawcy wypełnienia wskazanych przezniego obowiązków, przewidzianych w Dziale II Kodeksu cywilnego, zatytułowanym Rękojmiaza wady.

6.8. Transport lub przesyłka Towarów, związana z realizacją przez Odbiorcę uprawnieńz tytułu rękojmi za wady następuje staraniem i na koszt Dostawcy.

7. Gwarancje. Reklamacje

7.1. Odbiorca w Umowie lub zamówieniu może określić wymóg wydania przez Dostawcędokumentu gwarancyjnego.

7.2. Dostawca ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność z tytułu gwarancji, określonejwdokumencie gwarancyjnym (pisemnym oświadczeniu gwarancyjnym). Odbiorca może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od wykonywania uprawnieńz tytułu rękojmi.

7.3. Na podstawie udzielonej gwarancji, Odbiorca może żądać od Dostawcy lub gwaranta, niebędącego Dostawcą albo osób przez nich upoważnionych zwrotu zapłaconej ceny, wymiany T owarów bądź ich naprawy oraz zapewnienia innych niezbędnych usług. Uprawnienie do określenia obowiązków Dostawcy z tytułu gwarancji, polegających na zwrocie ceny, wymianie lub naprawie Towarów przysługuje Odbiorcy. Odbiorca wskaże termin,w którym obowiązki Dostawcy z tytułu gwarancji mają zostać spełnione.

7.4. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące od daty wydania Towarów Odbiorcy, chyba że Umowa lub inne wymogi Odbiorcy przewidują inny termin obowiązywania gwarancji.

7.5. Jeżeli Umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili odbioru tkwiły w Towarach, jak i wszelkie inne wady fizyczne Towarów, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.

7.6. Odbiorca zgłasza wadę, przesyłając Dostawcy reklamację.

7.7. Jeśli Dostawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu do wypełnienia obowiązków z tytułu gwarancji, nie wykona tych obowiązków, Odbiorca uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Dostawcy lub nabycia na koszt Dostawcy Towarów wolnych od wad zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z Umowy, rękojmi, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7.8. Transport lub przesyłka Towarów, związana z realizacją przez Odbiorcę uprawnieńz tytułu gwarancji następuje staraniem i na koszt Dostawcy.

8. Cena. Kompensata.

8.1. Ceny zawarte w Umowie nie podlegają podwyższeniu, w tym również podwyższeniu wynikającemu z waloryzacji.

8.2. Dostawca uprawniony jest do obniżenia ceny w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

8.3. Odbiorca dopuszcza możliwość renegocjacji (obniżenia) ceny.

8.4. Zapłata ceny nastąpi po odbiorze Towarów wolnych od wad oraz zgodnych z ofertą Dostawcy, Umową, zamówieniem, lub innymi wymogami Dostawcy, przelewem na rachunek bankowy Dostawcy. Zgłoszenie wady (reklamacja), zawiesza bieg terminu zapłaty ceny T owarów, dostarczonych w wykonaniu danego zamówienia na czas postępowaniareklamacyjnego.

8.5. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo i zasadnie wystawionej faktury, określającej przedmiot umowy lub zamówienia.

8.6. Zapłata ceny nastąpi w terminie wskazanym w Umowie lub zamówieniu, liczonym oddostarczenia faktury do Odbiorcy.

8.7. Odbiorca uiszcza cenę przelewem na rachunek bankowy wskazany we fakturze. Zapłata ceny następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

9. Zmiana stron umowy. Korzystanie z podwykonawców i wykonawcy wspólnie realizujących Umowę

9.1. Dostawca nie może przenieść na osobę trzecią całości, ani części praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Odbiorcy wyrażonej na piśmie.

9.2. Jeśli oferta lub inne wymogi Odbiorcy przewidują taką możliwość, Dostawca wykonuje Umowę w całości lub części przy pomocy podwykonawców. Zmiana w tym zakresie może nastąpić tylko za zgodą Odbiorcy wyrażoną na piśmie.

9.3. Za należyte wykonanie Umowy przez podwykonawców, Dostawca odpowiada wobecOdbiorcy jak za własne działanie lub zaniechanie.

9.4. Wszelkie oświadczenia związane z realizacją Umowy w imieniu wykonawców wspólnie realizujących Umowę składa i odbiera ustanowiony w tym celu pełnomocnik.

9.5. Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność za jejwykonanie.

9.6. Na podstawie umowy lub zamówienia Dostawca może realizować dostawę jako „podwykonawca” do zamówień, których beneficjentem jest HYDROSERWIS Rafał

Kosakowski. W tym przypadku ma zastosowanie odrębna instrukcja dla bezpośrednich „Podwykonawców”. HYDROSERWIS Rafał Kosakowski.

10. Opóźnienie dostawcy. Kary umowne. Odstąpienie od umowy. Wykonanie zastępcze

10.1. Jeśli Dostawca stwierdzi, że istnieje niebezpieczeństwo opóźnienia w wykonaniu umowy lub zamówienia, niezwłocznie zawiadamia o tym Odbiorcę w formie pisemnej wskazując jednocześnie przewidywany czas opóźnienia i jego przyczyny.

10.2. W przypadku opóźnienia Dostawcy w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z oferty, Umowy, zamówienia, lub innych wymogów Odbiorcy, Odbiorcy przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanej części Umowy za każdy dzień opóźnienia.

10.3. W przypadku, gdy opóźnienie Dostawcy w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z oferty Dostawcy, Umowy wszelkich innych wymagań Odbiorcy lub zamówieniaOdbiorcy przekroczy 7 dni, Odbiorca uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy.

10.4. Niezależnie od okoliczności wskazanych powyżej, Odbiorca uprawnionym będzie do odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień oferty Dostawcy, Umowy, zamówienia, lub innych wymogów Odbiorcy lub gdy Dostawca wykonuje Umowę nienależycie.

10.5. W przypadku odstąpienia od Umowy w sposób określony w punkcie 10.3., Odbiorca może obciążyć Dostawcę karą umowną, określoną w punkcie 10.2., naliczoną od popadnięcia w opóźnienie do otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz karą umowną z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej części Umowy.

10.6. W przypadku odstąpienia od Umowy w sposób określony w punkcie 10.4, Odbiorcy przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej części Umowy lub zamówienia.

10.7. Odbiorca uprawniony jest do wykonania zastępczego w sytuacji, gdy dostawca dopuszcza się zwłoki w dostawie. Odbiorca może nabyć na koszt dostawcy towary, których ilość odpowiada ilości zalegającej przez Dostawcę.

10.8. Odbiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją wyrządzonejszkody.

11. Siła wyższa

11.1. Odpowiedzialność Strony, która wskutek działania Siły Wyższej nie jest w staniewykonać Umowy zostaje na czas jej działania wyłączona.

11.2. Siła Wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec. W szczególności za Siłę Wyższą uznaje się wojnę, stany wyjątkowe,klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane Siłą Wyższą.

11.3. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Stronyo wystąpieniu Siły Wyższej.

11.4. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do wykonywaniaUmowy.

12. Poufność, ochrona danych osobowych

12.1. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczeniaoraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących prowadzonych negocjacji lub wykonania przedmiotu Umowy, jak również informacji dotyczących drugiej strony Umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł w związku z prowadzonymi negocjacjami,zawarciem lub wykonaniem Umowy.

12.2. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) zwanym dalej RODOO oraz Ustawą z dnia 10. 05.2018 r. o ochronie danych osobowych Odbiorca informuje, że:

 1. a)  jest administratorem danych osobowych Dostawcy,
 2. b)  dane osobowe Dostawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy,
 3. c)  Dostawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

12.3. Szczegółowe warunki w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z RODO stanowią odrębną informację.

13. Rozstrzyganie sporów

13.1. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy, jak również spory wynikające z tytułu rękojmi lub gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedzibyOdbiorcy.

14. Prawo właściwe. Zmiany umowy i zamówień.

14.1. Umowy i zlecenia podlegają prawu polskiemu i interpretowana są w oparciu o prawo polskie. W zakresie nieuregulowanym w Umowie lub OWWH stosuje się przepisy ustawyKodeks Cywilny.

14.2. Wszelkie zmiany Umów i zamówień wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14.3. Zmiana Umowy obejmować może zmianę terminu zapłaty ceny, zmianę terminu wykonania Umowy, zmianę ceny netto, oraz wszelkie zmiany, polegające między innymi na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych parametrachtechnicznych i właściwościach.

14.4. Zmiana Umowy, w tym modyfikująca niniejsze OWWH jest nadto dopuszczalnaw przypadku:

 1. a)  omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
 2. b)  zmian mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziławątpliwości interpretacyjne między stronami,

15. Przedstawiciele

15.1. Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak równieżwszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy przepisów powszechnie obowiązujących oraz OWWH mogą być podejmowane lub sporządzane przez osoby umocowane przez Odbiorcę lub Dostawcę w formie pisemnej.

16. Doręczenia

16.1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia lub informacje przekazywane pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą będą przesyłane: listem poleconym, przesyłką kurierską, faksem lub drogą elektroniczną.