Ogólne Warunki Sprzedaży

 

 1. ZASTOSOWANIE

Niniejsze warunki  mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług przez firmę HYDROSERWIS Rafał Kosakowski na rzecz Konsumenta – przedsiębiorcy. Konsument – przedsiębiorca, który składa Zamówienie u Sprzedawcy akceptuje niniejsze Warunki. Wszelkie informacje lub uściślenia ustne pochodzące od Sprzedawcy muszą być potwierdzone pisemnie by stały się wiążące. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, nie powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień Warunków.

 1. SPRZEDAŻ TOWARÓW

2.1.  Konsument – przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną  część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia sprzedaży.

2.2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówienia pisemnego, fax, e-mail, osobiście, lub w przypadku trwałych kontaktów handlowych na podstawie zamówienia telefonicznego.

2.3. Ogólne Warunki Sprzedaży mogą być podane do wiadomości i akceptacji Konsumenta – przedsiębiorcy jako:

 • załącznik do umowy,
 • załącznik do oferty, najpóźniej przed złożeniem przez Konsumenta – przedsiębiorcy zamówienia,
 • plik dostępny do pobrania na stronie internetowej: hydroserwis.net.pl

 

 1. CENY

Towary będą kupowane przez Konsumenta – przedsiębiorcę  po aktualnych cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. Na życzenie Konsumenta – przedsiębiorcy, Sprzedawca poinformuje go o aktualnych cenach Towarów.

Ceny wskazane w Ofercie są cenami netto – nie zawierają podatków, kosztów przesyłki i opakowania.

Jeżeli cenę Towaru ustalono jako równowartość oznaczonej kwoty w walucie obcej a w trakcie wykonywania Umowy nastąpiła zmiana wartości tej waluty w stosunku do złotego polskiego, zapłata winna być dokonana według kursu sprzedaży obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

 

    4. WARUNKI I TERMINY DOSTAW

4.1. Sprzedający na podstawie złożonych zamówień i po analizie możliwości realizacyjnych przygotowuje potwierdzenie zamówienia dla klienta. Brak pisemnej odpowiedzi Konsumenta – przedsiębiorcy w terminie 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia sprzedaży jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia i akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży.

4.2. Konsument – przedsiębiorca ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.

4.3. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez konsumenta – przedsiębiorcę bezzwłocznie po otrzymaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.

4.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.

4.5. Konsument – przedsiębiorca przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także spisania w momencie dostawy, w obecności kuriera, protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody. W przypadku braku takiego protokołu o uszkodzeniach, reklamacja z tytułu uszkodzenia w transporcie automatycznie nie będzie uznana.

4.6. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sprzedający informuje Konsumenta – przedsiębiorcę o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

4.7. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia towarów, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.

4.7. Rezygnacja przez Konsumenta – przedsiębiorcę z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży, jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane. Konsument – przedsiębiorca ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia.

   5. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

5.1.  Za termin zapłaty przyjmuje się  datę wpływu należności na konto lub do kasy Sprzedającego.

5.2. Płatność przelewem udostępniana jest Konsumencie – przedsiębiorcy, którzy dokonywali wcześniej zakupów u Sprzedawcy oraz dostarczyli następujące dokumenty:

 • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • zaświadczenie o numerze NIP oraz REGON,
 • wypełniony wniosek o udostępnienie zakupów przelewowych

5.3. Należność za zakupiony Towar może być uregulowana:

 • gotówką lub czekiem potwierdzonym (w przypadku sprzedaży wysyłkowej – płatność za pobraniem przez przedstawiciela firmy spedycyjnej),
 • przelewem 7, 14 lub 30 dni od daty wystawienia faktury,

Inne warunki płatności ustalane są indywidualnie z Dyrektorem Handlowym.

5.4. Sprzedający zachowuje prawo własności przedmiotu zamówienia, aż do całkowitej zapłaty ceny przez Konsumenta – przedsiębiorcę.

5.5. W przypadku opóźnienia w zapłacie w terminie wskazanym w fakturze VAT, sprzedawca ma prawny obowiązek naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w płatności.

5.6. Za oddanie sprawy do windykacji Konsument – przedsiębiorca zostanie obciążony pełnymi tj.100% kosztami jej postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego dla reprezentującego go przed sądem gospodarczym lub cywilnym adwokata ze strony Sprzedającego, kosztami rzeczoznawcy i nakazu komorniczego, ewentualnych kosztów związanych z licytacją dóbr ruchomych materialnych i niematerialnych kupującego

 1. GWARANCJA

6.1. Sprzedający udziela Konsumentowi – przedsiębiorcy  gwarancji na zakupiony towar na okres 12 miesięcy od daty uruchomienia i nie więcej niż 18 miesięcy od daty dostawy.

6.2. Zamawiający ma obowiązek w ciągu 7 dni dokonania odbioru jakościowego dostarczonych  lub odebranych od Dostawcy wyrobów. Pod pojęciem odbioru rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju dostarczonych lub odebranych wyrobów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą oraz ocenę stanu technicznego wyrobów w zakresie wad technicznych możliwych do wykrycia gołym okiem bez prób ruchowych.

6.3. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia dostarczonego towaru, jeśli nastąpiły one w wyniku niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego zainstalowania oraz w przypadku modyfikacji/ naprawy w innym serwisie niż serwis Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyraził na to uprzednio zgodę.

6.4. Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie jeśli zostaną zgłoszone na piśmie wraz z podanym numerem faktury lub dostawy. Reklamacje można zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej hydroserwis.net.pl i wysłanie na adres e-mail biuro@hydroserwis.net.pl.

6.5. W przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego, wszystkie koszty z tym związane – m.in. koszty wykonania ekspertyzy – ponosi zgłaszający.

6.6 Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Konsument – przedsiębiorca. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi Sprzedający.

6.7. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego warunków umowy, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie płatności.

6.8. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru/ usługi. Ponadto Sprzedający nie jest odpowiedzialny za utracone przez Konsumenta – przedsiębiorcę lub użytkownika towaru korzyści.

     7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Konsumenta – przedsiębiorcę do wstrzymania zapłaty za Towar bądź za jego część. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Konsumenta – przedsiębiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Konsumenta – przedsiębiorcę  wszelkich zaległych zobowiązań. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest niezwłoczne pisemne zgłoszenie reklamacji zawierające opis reklamowanej wady oraz wskazanie lub dołączenie dokumentów uzasadniających reklamację.

7.2. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. W przypadku, gdy wymagane jest wykonanie badań, ekspertyz lub naprawy Towaru u producenta, reklamacja może być rozpatrzona w dłuższym, uzgodnionym przez obie strony terminie. O wyniku rozpatrzonej reklamacji konsument – przedsiębiorca informowany jest listownie, faksem, ustnie przez upoważnionego pracownika lub w inny uzgodniony przez strony sposób. W przypadku uznania reklamacji i uzgodnienia wymiany towaru na wolny od wad, reklamowany towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy. W innych przypadkach uznania reklamacji przez Sprzedawcę, wady z reklamowanego towaru zostaną usunięte. Konsument – przedsiębiorca nie ma prawa do usuwania wad na koszt Sprzedawcy we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie.

 

 1. ZWROTY TOWARU

8.1. Każdorazowy zwrot towaru musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Sprzedającego.

8.2. Możliwy jest zwrot tylko nieuszkodzonego i nieużywanego towaru. Nie przyjmuje się zwrotów towarów nietypowych lub towaru sprowadzonego/ wyprodukowanego na specjalne zamówienie konsumenta – przedsiębiorcy.

8.3. Zwrot towaru dokonywany będzie poprzez wystawienie faktury korygującej.

8.4. Rozpatrywane będą tylko sprawy do jednego miesiąca wstecz od daty wystawienia faktury.

8.5. Koszty transportu za zwracany towar ponosi konsument – przedsiębiorca.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w każdym punkcie powyższych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Gdy taka sytuacja zaistnieje, zmienione Warunki stosuje się do wszystkich zamówień wydanych po dacie modyfikacji, tak samo dla zamówień uzupełniających lub związanych z wcześniej dokonaną sprzedażą.

9.2. Konsumenta – przedsiębiorcę realizującego umowę dotyczy klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowiąca odrębną informację zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. zwanym RODO.

9.3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od partnerów takie jak: pożar, strajki, powódź, embargo, ograniczenia energetyczne, zakłócenia w transporcie, trzęsienia ziemi itp.

9.4. W przypadku sporu strony będą dążyły do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych na tle współpracy handlowej.

9.5. W przypadku braku porozumienia, wszystkie sporne sprawy będą mogły być rozstrzygane przez sąd powszechny lub gospodarczy miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.6. Wszystkich klientów obowiązują powyższe OWS, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.

 

Sosnowiec, luty 2021 r.