Regulamin przyjęcia urządzeń do serwisu firmy HydroSerwis

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych urządzeń hydraulicznych przez firmę HYDROSERWIS Rafał Kosakowski (zwaną dalej Hydroserwis)z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 136a 41-208.
 2. Klientem (zwanym dalej Zleceniodawcą) jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca urządzenie do wykonania usługi naprawy serwisowej.
 3. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest podpisany przez firmę Hydroserwis i Zleceniodawcę protokół przyjęcia urządzenia do serwisu, zwany dalejProtokołem Przyjęcia Urządzenia do Naprawy.
 4. Oddanie sprzętu do firmy Hydroserwis oraz złożenie podpisu na Protokole, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.
 5. Protokół jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z firmy Hydroserwis i musi on zostać zwrócony w przy odbiorze urządzenia. Pracownik Hydroserwisu ma prawo wydać sprzęt każdej osobie, która posłuży się oryginałem Protokołu. W przypadku zagubienia Protokołu dopuszcza się wylegitymowanie odbiorcy w celu wydania sprzętu.
 6. Firma Hydroserwis nie odpowiada za usterki zatajone lub niewymienione przez Zleceniodawcę podczas procesu przyjęcia sprzętu.
 7. Wydanie sprzętu następuje po zapłaceniu przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonaneusługi oraz innych kwot należnych w ustalonej wysokości.
 8. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia w dziale handlowym danych osobowych Zleceniodawcy zawartych w Protokole. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, żeZleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Hydroserwis podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonychw niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10. 05. 2018 r. o ochroniedanych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (w skrócie zwanego RODO).
 9. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych z bazy firmy, unieważniana jest Gwarancjaze względu na brak możliwości potwierdzenia wykonania naprawy przez Zleceniobiorcę.
 10. Po upływie 10 dni roboczych od momentu zawiadomienia Zleceniodawcy ozakończeniu naprawy, w przypadku nieodebrania sprzętu, będzie naliczona opłata w kwocie 20 zł brutto za składowanie (magazynowanie) sprzętu. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu Hydroserwisu, nie zwalnia Zleceniodawcy z opłaty magazynowej przed wydaniem sprzętu.
 11. Po upływie 90 dni, nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela (Zleceniodawcę) w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawieart. 181 K. C., Serwis nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
 12. Na wykonane usługi firma Hydroserwis udziela 6 miesięcy gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw. Wymienione w sprzęcie elementy mogą być objęte indywidualną gwarancją ich producenta (sprzedawcy). Gwarancja nie obejmuje zwykłych czynności regulacyjnych, zwykłego zużycia materiałów eksploatacyjnych.
 13. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie.
 14. Serwis zastrzega sobie prawo wysłania sprzętu lub jego elementów do serwisów zewnętrznych.
 15. Wszelkie niezgodności usługi serwisowej z umową muszą być zgłoszone niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia niezgodności. Uszkodzenia mechaniczne, muszą być zgłoszone niezwłocznie przy odbiorze sprzętu z serwisu.
 16. Po przeprowadzeniu diagnozy, firma Hydroserwis może zmienić kwalifikację naprawy zgłoszonej przez Zleceniodawcę jako „Gwarancyjna”.
 17. Naprawy gwarancyjne są wykonywane przez Hydroserwis nieodpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w warunkach gwarancji producenta lub wRegulaminie. FirmaHydroserwis zastrzega sobie prawo do nieuznania nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji jeżeli nastąpiła ingerencja w sprzęt, sprzęt został uszkodzony mechanicznie lub uszkodzenie jest następstwem eksploatacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem sprzętu.
 18. Firma Hydroserwis ma prawo odmówić przyjęcia sprzętu do naprawy pogwarancyjnej bezpodania przyczyny.
 19. Firma Hydroserwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy w przypadkubraku części zamiennych.
 20. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Zleceniodawcy nie naprawionego sprzętu o niecoodmiennych objawach aniżeli został przyjęty.
 21. W przypadku rezygnacji z naprawy i gdy Hydroserwis zakupił już wymagane do naprawy części, Zleceniodawca zostanie obciążony poniesionymi przez Serwis kosztami.
 22. Koszt diagnozy, gdy Zleceniodawca nie zdecyduje się na naprawę pozostawionego sprzętuw Serwisie, wynosi 70 zł netto za 1 rbg. Opłata jest pobierana w przypadku rezygnacji z naprawylub nie stwierdzenia usterki opisanej w Protokole.
 23. Sprzęt zostanie zdiagnozowany jedynie pod kątem usterki zgłoszonej przez Zleceniodawcęw Protokole.
 24. Czas wykonania naprawy uzależniony jest od dostępności części zamiennych i w szczególnych przypadkach może przekroczyć ustawowy termin.
 25. Zleceniodawca upoważnia Hydroserwis do przeprowadzenia na sprzęcie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu wykonania diagnozy i naprawy, a w szczególności wymiany podzespołów.
 26. W przypadku gdy po przedstawieniu kosztorysu, w trakcie wykonywania usługi, okaże się że dalsza naprawa wymaga dodatkowych czynności lub części nie uwzględnionych w kosztorysie, Hydroserwis niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę. W takim przypadku Zleceniodawcy przysługuje prawo do rezygnacji z naprawy po pokryciu dotychczasowychkosztów Serwisu.
 27. Inne płatne usługi świadczone przez Hydroserwis są wyszczególnione w cenniku usług dostępnym w dziale handlowym.