F. H. U. Hydro-Serwis Rafał Kosakowski


o firmie

REGULAMIN PRZYJĘCIA URZĄDZEŃ DO SERWISU

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych urządzeń hydraulicznych  przez firmę HYDROSERWIS Rafał Kosakowski z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 136a  41-208.

2. Zleceniodawcą (Klientem) jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca urządzenie do wykonania usługi naprawy serwisowej.

 4. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest podpisany przez firmę Hydroserwis i Zleceniodawce protokółu przyjęcia urządzenia  do serwisu, zwany dalej Protokołem Przyjęcia Urządzenia do Naprawy

 5. Oddanie sprzętu do firmy Hydroserwis oraz złożenie podpisu na Protokole, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

 6. Protokół jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z firmy Hydroserwis i musi on zostać zwrócony w  przy odbiorze urządzenia. Pracownik Hydroserwisu ma prawo wydać sprzęt każdej osobie, która posłuży się oryginałem Protokołu. W przypadku zagubienia Protokołu dopuszcza się wylegitymowanie odbiorcy w celu wydania sprzętu.

7. Firma Hydroserwis nie odpowiada za usterki zatajone lub niewymienione przez Zleceniodawce podczas procesu przyjęcia sprzętu

 8. Wydanie sprzętu następuje po zapłaceniu przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonane usługi oraz innych kwot należnych w ustalonej wysokości.

9. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia w dziale handlowym danych osobowych Zleceniodawcy zawartych w Protokole. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Hydroserwis podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.).

10. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych z bazy firmy, unieważniana jest Gwarancja ze względu na brak możliwości potwierdzenia wykonania naprawy przez Zleceniobiorcę.

11. Po upływie 10 dni roboczych od momentu zawiadomienia Zleceniodawcy o zakończeniu naprawy, w przypadku nieodebrania sprzętu, będzie naliczona opłata w kwocie 20 zł brutto za składowanie (magazynowanie) sprzętu. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu Hydroserwisu, nie zwalnia Zleceniodawcy z opłaty magazynowej przed wydaniem sprzętu.

12. Po upływie 90 dni, nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela (Zleceniodawcę) w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 K. C., Serwis nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.

 13. Na wykonane usługi firma HYDRO-SERWIS udziela 6  miesięcy gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw. Wymienione w sprzęcie elementy mogą być objęte indywidualną gwarancją ich producenta (sprzedawcy). Gwarancja nie obejmuje zwykłych czynności regulacyjnych, zwykłego zużycia materiałów eksploatacyjnych.

 21. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie.

22. Serwis zastrzega sobie prawo wysłania sprzętu lub jego elementów do serwisów zewnętrznych.

23. Wszelkie niezgodności usługi serwisowej z umową muszą być zgłoszone niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia niezgodności. Uszkodzenia mechaniczne, muszą być zgłoszone niezwłocznie przy odbiorze sprzętu z serwisu.

24. Po przeprowadzeniu diagnozy, firma Hydroserwis może zmienić kwalifikację naprawy zgłoszonej przez Zleceniodawce jako „Gwarancyjna”.

25. Naprawy gwarancyjne są wykonywane przez Hydroserwis nieodpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w warunkach gwarancji producenta lub w Regulaminie. Firma Hydroserwis zastrzega sobie prawo do nieuznania nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji jeżeli nastąpiła ingerencja w sprzęt, sprzęt został uszkodzony mechanicznie lub uszkodzenie jest następstwem eksploatacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem sprzętu.

26. Firma Hydroserwis ma prawo odmówić przyjęcia sprzętu do naprawy pogwarancyjnej bez podania przyczyny.

 27.HydroSerwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku części zamiennych.

28. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Zleceniodawcy nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty.

29. W przypadku rezygnacji z naprawy i gdy Hydroserwis zakupił już wymagane do naprawy części, Zleceniodawca zostanie obciążony poniesionymi przez Serwis kosztami.

34. Koszt diagnozy, gdy Zleceniodawca nie zdecyduje się na naprawę pozostawionego sprzętu w Serwisie, wynosi 70 zł netto za 1 rbg. Opłata jest pobierana w przypadku rezygnacji z naprawy lub nie stwierdzenia usterki opisanej w Protokole.

35. Sprzęt zostanie zdiagnozowany jedynie pod kątem usterki zgłoszonej przez Zleceniodawce w Protokole.

36. Czas wykonania naprawy uzależniony jest od dostępności części zamiennych i w szczególnych przypadkach może przekroczyć ustawowy termin.

 37. Zleceniodawca upoważnia HydroSerwis do przeprowadzenia na sprzęcie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu wykonania diagnozy i naprawy, a w szczególności wymiany podzespołów.

39. W przypadku gdy po przedstawieniu kosztorysu, w trakcie wykonywania usługi, okaże się że dalsza naprawa wymaga dodatkowych czynności lub części nie uwzględnionych w kosztorysie, HydroSerwis niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę. W takim przypadku Zleceniodawcy przysługuje prawo do rezygnacji z naprawy po pokryciu dotychczasowych kosztów Serwisu.

40. Inne płatne usługi świadczone przez HydroSerwis są wyszczególnione w cenniku usług dostępnym w dziale handlowym.